logoPříbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram


                                                                   

                            
O nás Aktuality Kontakty Poruchy Odstávky Investice a rozvoj
 

Příbramská teplárenská a.s. (PT a.s.) vznikla v srpnu roku 1993 a svoji činnost zahájila v listopadu téhož roku.

Zpočátku byl tento centralizovaný zdroj tepla (CZT)  provozován jako výtopna se třemi kotli o jmenovitém výkonu 50t/hod. V roce 1995 byl zahájen projekt dostavby na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. V září 1996 byla dokončena stavba turbogenerátoru o výkonu 40 MW a linky 110 kV, jež zajišťuje výrobu a rozvod elektrické energie do sítě STE a.s. V červnu 1997 bylo dokončeno odsíření, pro jehož technologii byla zvolena polosuchá vápenná metoda DRYPAC.

Dodávka páry průmyslovým subjektům je realizována parovodem a zásobování obyvatelstva teplem je zajištěno horkovodem. Současně s CZT provozuje PT a.s. další tepelná zařízení na území města. Jedná se o výměníkové stanice a lokální kotelny.

Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze byl na majetek PT a.s. dne 22.10.1998 vyhlášen konkurs.

PT a.s. je správcem konkursní podstaty JUDr. Tomášem Pelikánem v plném rozsahu provozována. Byla vytvořena nová organizační struktura společnosti. Společnost je nyní řízena správcem konkursní podstaty, jemuž jsou přímo podřízeni ředitelé Výrobního úseku a Finančně – obchodního úseku. V současné době jsou realizovány opravy zařízení CZT, výměníkových stanic a lokálních kotelen, které nemohly být z důvodu insolvence společnosti prováděny v době před vyhlášením konkursu. Rovněž jsou prováděny rekonstrukce lokálních kotelen na výměníkové stanice. PT a.s. zaměstnává cca 180 pracovníků.

Společnost je v současné době zcela sanována a její provoz probíhá v běžném podnikatelském režimu. Pohledávky vzniklé z činnosti správce konkursní podstaty v rámci provozu podniku jsou hrazeny v termínech splatnosti.

19. 08. 2010

         

«
Příbramská teplárenská a.s.                                                                                   tel.: 318 493 111, 101
Obecnická 269                                                                                                        fax: 318 627 767
261 01 Příbram                                                                                                        www.ptpb.cz, e-mail: ptas@ptpb
IČO: 46356550  DIČ: CZ46356550